D'Zeitung RTL - VIDEOOp ee Bléck RTL mat Zeitung Schreiwen RTL 17 Mee 2019 op RTL.fr.

Dësen Video éischt huet op https://www.youtube.com/watch?v=Y3F_zH4EHLc