Youtube: D'Realzeit vun den Spiller vum Team vu Franséisch

[Social_share_button]A max vun der gäeren a kommentéieren de Bridder =)

Twitter: https://twitter.com/avantetapresoff

instagram: https://www.instagram.com/avantetaprestv/

Ausschnëtt: Voreelstapel

Dësen Video éischt huet op https://www.youtube.com/watch?v=Y6Us8I3nmqc